شهرداری محمودآباد متشکل از ۲۴ واحد می باشد این واحد ها عبارتند از:

۱- واحد فنی و عمران

مسئول واحد: علی حیدری

             علی حیدری- مسئول فنی و عمران

۲- واحد آتش نشانی

مسئول واحد: حسن ذبیح پور

حسن ذبیح پور- مسئول آتش نشانی و ساماندهی بازار

۳- واحد ساماندهی بازار

مسئول واحد: حسن ذبیح پور

۴- واحد محیط زیست

مسئول واحد: کامیار طاهری

کامیار طاهری- مسئول محیط زیست

۵- واحد نوسازی

مسئول واحد : قهرمان روحی

قهرمان روحی- مسئول ایثارگران و نوسازی

۶- واحد املاک و قراردادها

مسئول واحد: سیروس اکبری

سیروس اکبری- مسئول املاک و قراردادها

۷- واحد دبیرخانه

مسئول واحد: قاسمعلی رضایی

قاسم علی رضایی- مسئول دفتر ثبت

۸- واحد انبار و بایگانی

مسئول واحد: محمد قلی پور

محمد قلی پور- مسئول انبار و بایگانی

۹- امور اداری

مسئول: قربان دهقان

قربان دهقان - امور اداری

۱۰- واحد حقوقی

مسئول واحد: عباسعلی رضایی

عباسعلی رضایی- مسئول واحد حقوقی

۱۱- واحد اجرائیات

مسئول واحد: عباس نجفی

عباس نجفی- مسئول اجرائیات

۱۲- حراست

مسئول : حمیدرضا بطیاری

حمیدرضا بطیاری - مسئول حراست

۱۳- واحد ساختمانی

مسئول واحد: مجتبی رضازاده

مجتبی رضا زاده- مسئول ساختمانی

۱۴- واحد شهرسازی

مسئول واحد: مطلب رمضانی

مطلب رمضانی- مسئول شهرسازی

۱۵- واحد حسابداری

مسئول واحد: ابراهیم مهرزادی

ابراهیم مهرزادی- مسئول حسابداری

۱۶- واحد مالی

مسئول واحد: رضا رضایی

رضا رضایی- مسئول مالی

۱۷- واحد درآمد

مسئول واحد: حمید محمدزاده

حمید محمدزاده- مسئول درآمد

۱۸- واحد کارپردازی

مسئول واحد: اسماعیل میرزائیان

اسماعیل میرزائیان- مسئول کارپردازی

۱۹- واحد روابط عمومی

مسئول واحد: عمار قاسمی

عمار قاسمی- مسئول روابط عمومی

۲۰- واحد فن آوری اطلاعات

مسئول واحد: سید اسماعیل حسینی

سید اسماعیل حسینی- مسئول فن آوری اطلاعات

۲۱- واحد فضای سبز و پارکها

مسئول واحد: هادی شعبانی

هادی شعبانی- مسئول پارکها و فضای سبز

۲۲- واحد نقلیه

مسئول واحد: سید نصرالله حسینی

سید نصراله حسینی- مسئول نقلیه

۲۳- واحد زیباسازی

مسئول واحد: علی اکبر ولی پور

علی اکبر ولیپور- مسئول زیباسازی